Composers

Branco, Giovanni Giacomo

Voice
Tenor
Soprano
Motet
Antiphon
Religious music
by alphabet
Veni electa meaSi Iniquitates